C/ Herrería, 38 frente a Iglesia San Pedro 01001 Vitoria-Gasteiz -

EN PRENSA FITUR 2014 ( MADRID )