C/ Herrería, 38 frente a Iglesia San Pedro 01001 Vitoria-Gasteiz -